พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 31

เล่ม 44 ส่วน 31

 • 14. หีนติกะ    
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 15. มิจฉัตตนิยตติกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 16. มัคคารัมมณติกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย 
 • 17. อุปปันนติกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 7. ปัญหาวาร-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • 18. อตีตติกะ    
 • 100. สรณทุกะ   
 • 7. ปัญหาวาร-เหตุปัจจัย 
 • 19. อตีตารัมมณติกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • 20. อัชฌัตตติกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย 
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย 
 • 22. สนิทัสสนติกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย
 • ธัมมานุโลม ติกติกปัฏฐาน  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1. เวทนาติกะ   
 • 1. สุขายเวทนายสัมปยุตตบท  
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 2. ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบท   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น 
 • 3. อทุกขมสุขเวทนายสัมปยุตตบท   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 2. วิปากติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 3. อุปาทินนติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน