พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 41

เล่ม 40 ส่วน 41

  • 1. วิภังควาร (ต่อ)
  • 2. สังขยาวาร  
  • 2. ปัจจนียุทธาร  
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน