พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 11

เล่ม 33 ส่วน 11

  • 55. ภัททิยวรรค หมวดว่าด้วยพระภัททิยะ เป็นต้น 
  • 1. ลกุณฎกภัททิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระลกุณฎกภัททิยเถระ 
  • 2. กังขาเรวตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกังขาเรวตเถระ 
  • 3. สีวลีเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสีวลีเถระ 
  • 4. วังคีสเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวังคีสเถระ 
  • 5. นันทกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนันทกเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน