พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 24

เล่ม 35 ส่วน 24

 • 3. ปัญหาปุจฉกะ 
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา 
 • 1-22. กุสลติกาทิวิสัชนา
 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา 
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา
 • 2. จูฬันตรทุกวิสัชนา
 • 3. อาสวโคจฉกวิสัชนา
 • 4-12. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
 • 13. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 
 • 14. สิกขาปทวิภังค์  
 • 1. อภิธรรมภาชนีย์ 
 • สภาวธรรมที่เป็นสิกขา
 • 2. ปัญหาปุจฉกะ  
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา 
 • 1-22. กุสลติกาทิวิสัชนา
 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา  
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
 • 2. จูฬันตรทุกวิสัชนา
 • 3. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
 • 4-12. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
 • 13. ปิฏฐิทุกวิสัชนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน