พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 7

เล่ม 43 ส่วน 7

  • 7. ปัญหาวาร    
  • 1. ปัจจยานุโลม   
  • 2. ปัจจนียุทธาร   
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน