พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 6

เล่ม 12 ส่วน 6

 • เรื่องภพ 
 • เรื่องอุปาทาน 
 • เรื่องตัณหา  
 • เรื่องเวทนา  
 • เรื่องผัสสะ 
 • เรื่องอายตนะ  
 • เรื่องนามรูป 
 • เรื่องวิญญาณ  
 • เรื่องสังขาร  
 • เรื่องอวิชชา  
 • เรื่องอาสวะ 
 • 10. มหาสติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน สูตรใหญ่   
 • อุทเทส  
 • กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  
 • กายานุปัสสนา (การพิจารณากาย)  
 • หมวดลมหายใจเข้าออก 
 • กายานุปัสสนา 
 • หมวดอริยาบถ 
 • กายานุปัสสนา  
 • หมวดสัมปชัญญะ
 • กายานุปัสสนา  
 • หมวดสิ่งปฏิกูล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน