พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 16

เล่ม 17 ส่วน 16

 • 6. สักกายทิฏฐิสูตร ว่าด้วยสักกายทิฏฐิ 
 • 7. อัตตานุทิฏฐิสูตร ว่าด้วยอัตตานุทิฏฐิ 
 • 8. อภินิเวสสูตร ว่าด้วยความยึดมั่น 
 • 9. ทุติยอภินิเวสสูตร ว่าด้วยความยึดมั่น สูตรที่ 2 
 • 10. อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ 
 • 2. ราธสังยุต      
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1  
 • 1. มารสูตร ว่าด้วยมาร 
 • 2. สัตตสูตร ว่าด้วยสัตว์ 
 • 3. ภวเนตติสูตร ว่าด้วยกิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพ 
 • 4. ปริญเญยยสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้ 
 • 5. สมณสูตร ว่าด้วยสมณะ 
 • 6. ทุติยสมณสูตร ว่าด้วยสมณะ สูตรที่ 2 
 • 7. โสตาปันนสูตร ว่าด้วยพระโสดาบัน 
 • 8. อรหันตสูตร ว่าด้วยพระอรหันต์ 
 • 9. ฉันทราคสูตร ว่าด้วยความพอใจและความกำหนัด 
 • 10. ทุติยฉันทราคสูตร ว่าด้วยความพอใจและความกำหนัด สูตรที่ 2
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2   
 • 1. มารสูตร ว่าด้วยมาร 
 • 2. มารธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมของมาร 
 • 3. อนิจจสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง 
 • 4. อนิจจธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา 
 • 5. ทุกขสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน