พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 2

เล่ม 32 ส่วน 2

  • 3. เถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเถระ 
  • 1. สารีปุตตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน