พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 7

เล่ม 21 ส่วน 7

 • 3. สัปปุริสสูตร ว่าด้วยธรรมของอสัตบุรุษและสัตบุรุษ
 • 4. ปฐมอัคคสูตร ว่าด้วยธรรมอันเลิศ สูตรที่ 1
 • 5. ทุติยอัคคสูตร ว่าด้วยธรรมอันเลิศ สูตรที่ 2
 • 6. กุสินารสูตร ว่าด้วยพุทธกิจในกรุงกุสินารา
 • 7. อจินเตยยสูตร ว่าด้วยอจินไตย
 • 8. ทักขิณสูตร ว่าด้วยความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา
 • 9. วณิชชสูตร ว่าด้วยเหตุให้การค้าขายขาดทุนหรือได้กำไร
 • 10. กัมโพชสูตร ว่าด้วยเหตุให้มาตุคามไปแคว้นกัมโพชะไม่่ได้
 • 4. มจลวรรค หมวดว่าด้วยสมณะผู้ไม่หวั่นไหว
 • 1. ปาณาติปาตสูตร ว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
 • 2. มุสาวาทสูตร ว่าด้วยผู้พูดเท็จและผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ
 • 3. อวัณณารหสูตร ว่าด้วยผู้กล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียนและผู้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียน 
 • 4. โกธครุสูตร ว่าด้วยผู้มักโกรธและผู้ไม่มักโกรธ
 • 5. ตโมตมสูตร ว่าด้วยผู้มืดมาและมืดไป
 • 6. โอณโตณตสูตร ว่าด้วยผู้ต่ำมาและต่ำไป 
 • 7. ปุตตสูตร ว่าด้วยสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเหมือนพระราชโอรสองค์พี่

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน