พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 22

เล่ม 25 ส่วน 22

  • 3. ขัคควิสาณสูตร ว่าด้วยพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด 
  • 4. กสิภารทวาชสูตร ว่าด้วยภารทวาชพราหมณ์ผู้เป็นชาวนา 
  • 5. จุนทสูตร ว่าด้วยปัญหาของนายจุนทกัมมารบุตร 
  • 6. ปราภวสูตร ว่าด้วยทางแห่งความเสื่อม 
  • 7. วสลสูตร ว่าด้วยลักษณะคนเลว

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน