พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 23

เล่ม 43 ส่วน 23

 • 85. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม       
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน