พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 12

เล่ม 32 ส่วน 12

 • 13. เสเรยยวรรค หมวดว่าด้วยพระเสเรยยกะ เป็นต้น 
 • 1. เสเรยยกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเสเรยยกเถระ 
 • 2. ปุปผถูปิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผถูปิยเถระ 
 • 3. ปายาสทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปายาสทายกเถระ 
 • 4. คันโธทกิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคันโธทกิยเถระ 
 • 5. สัมมุขาถวิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัมมุขาถวิกเถระ 
 • 6. กุสุมาสนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุสุมาสนิยเถระ 
 • 7. ผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ  
 • 8. ญาณสัญญิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระญาณสัญญิกเถระ 
 • 9. คัณฐิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคัณฐิปุปผิยเถระ 
 • 10. ปทุมปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมปูชกเถระ 
 • 14. โสภิตวรรค หมวดว่าด้วยพระโสภิตะ เป็นต้น 
 • 1. โสภิตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโสภิตเถระ 
 • 2. สุทัสสนเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุทัสสนเถระ 
 • 3. จันทนปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจันทนปูชกเถระ 
 • 4. ปุปผฉทนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผฉทนิยเถระ   
 • 5. รโหสัญญิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระรโหสัญญิกเถระ 
 • 6. จัมปกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ 
 • 7. อัตถสันทัสสกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัตถสันทัสสกเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน