พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 26

เล่ม 12 ส่วน 26

  • พุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอาฬารดาบส  
  • ในสำนักอุทกดาบส  
  • ตรัสรู้สัจธรรม 
  • อุปมา 3 ข้อ  
  • การบำเพ็ญทุกกรกิริยา 
  • ฌาน 4 และวิชชา 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน