พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 19

เล่ม 30 ส่วน 19

  • ว่าด้วยความถือตัวมีนัยต่าง ๆ (ต่อ)  
  • ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นเอกบุรุษ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน