พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 4

เล่ม 31 ส่วน 4

  • 2. สีลมยญาณนิทเทส แสดงสีลมยญาณ 
  • 3. สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส แสดงสมาธิภาวนามยญาณ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน