พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 35

เล่ม 41 ส่วน 35

 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจนียุทธาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม  
 • 22. สนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ 
 • 1. ปฏิจจวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน