พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 14

เล่ม 25 ส่วน 14

 • 8. ปาฏลิคามิยวรรค หมวดว่าด้วยปาฏลิคาม  
 • 1. ปฐมนิพพานปฏิสังยุตตสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน สูตรที่ 1  
 • 2. ทุติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน สูตรที่ 2 
 • 3. ตติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน สูตรที่ 3 
 • 4. จตุตถนิพพานปฏิสังยุตตสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน สูตรที่ 4 
 • 5. จุนทสูตร ว่าด้วยนายจุนทกัมมารบุตร 
 • รับสั่งขอน้ำดื่ม
 • บิณฑบาตทาน 2 คราว มีผลเสมอกัน
 • 6. ปาฏลิคามิยสูตร ว่าด้วยอุบาสกชาวปาฏลิคาม  
 • โทษแห่งศีลวิบัติ 5 ประการ
 • อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ 5 ประการ
 • สร้างเมืองปาฏลีบุตร
 • สองมหาอำมาตย์เลี้ยงพระ
 • อนุโมทนาคาถา
 • ประตูโคดมและท่าโคดม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน