พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 16

เล่ม 30 ส่วน 16

  • 15. โมฆราชมาณวปัญหานิทเทส 
  • ว่าด้วยปัญหาของโมฆราชมาณพ
  • ว่าด้วยพระจักษุ 5 ชนิด
  • ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่า เทพฤาษี
  • ว่าด้วยโลก
  • ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท
  • ว่าด้วยโลกว่าง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน