พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 10

เล่ม 32 ส่วน 10

 • 9. ติมิรปุปผิยวรรค หมวดว่าด้วยพระติมิรปุปผิยะ เป็นต้น 
 • 1. ติมิรปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติมิรปุปผิยเถระ 
 • 2. คตสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคตสัญญกเถระ 
 • 3. นิปันนัญชลิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนิปันนัญชลิกเถระ 
 • 4. อโธปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอโธปุปผิยเถระ 
 • 5. รังสิสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ 
 • 6. ทุติยรังสิสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระทุติยรังสิสัญญกเถระ 
 • 7. ผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ 
 • 8. สัททสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญกเถระ 
 • 9. โพธิสิญจกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิสิญจกเถระ 
 • 10. ปทุมปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมปุปผิยเถระ 
 • 10. สุธาวรรค หมวดว่าด้วยพระสุธาปิณฑิยะ เป็นต้น 
 • 1. สุธาปิณฑิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุธาปิณฑิยเถระ 
 • 2. สุปีฐิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุปีฐิยเถระ 
 • 3. อัฑฒเจลกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัฑฒเจลกเถระ 
 • 4. สูจิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสูจิทายกเถระ 
 • 5. คันธมาลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคันธมาลิยเถระ 
 • 6. ติปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติปุปผิยเถระ 
 • 7. มธุปิณฑิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมธุปิณฑิกเถระ 
 • 8. เสนาสนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเสนาสนทายกเถระ 
 • 9. เวยยาวัจจกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเวยยาวัจจกเถระ 
 • 10. พุทธุปัฏฐากเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธุปัฏฐากเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน