พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 6

เล่ม 21 ส่วน 6

 • 10. คิหิสามีจิสูตร ว่าด้วยการปฏิบัติปฏิปทาที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์
 • 2. ปัตตกัมมวรรค หมวดว่าด้วยกรรมอันสมควร
 • 1. ปัตตกัมมสูตร ว่าด้วยกรรมอันสมควร
 • 2. อานัณยสูตร ว่าด้วยสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้
 • 3. พรหมสูตร ว่าด้วยสกุลที่มีพรหม
 • 4. นิรยสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้เกิดในนรก
 • 5. รูปสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณ
 • 6. สราคสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีราคะ
 • 7. อหิราชสูตร ว่าด้วยตระกูลพญางู
 • 8. เทวทัตตสูตร ว่าด้วยพระเทวทัต
 • 9. ปธานสูตร ว่าด้วยปธาน 
 • 10. อธัมมิกสูตร ว่าด้วยพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมและผู้ตั้งอยู่ในธรรม 
 • 3. อปัณณกวรรค หมวดว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด
 • 1. ปธานสูตร ว่าด้วยความเพียรเป็นเหตุสิ้นอาสวะ
 • 2. สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุสิ้นอาสวะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน