พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 2

เล่ม 25 ส่วน 2

 • 3. จิตตวรรค หมวดว่าด้วยการฝึกจิต 
 • 1. เมฆิยเถรวัตถุ เรื่องพระเมฆิยเถระ 
 • 2. อัญญตรภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 
 • 3. อุกกัณฐิตภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุผู้กระสันจะสึก 
 • 4. สังฆรักขิตเถรวัตถุ เรื่องพระสังฆรักขิตเถระ 
 • 5. จิตตหัตถเถรวัตถุ เรื่องพระจิตตหัตถเถระ 
 • 6. ปัญจสตภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุ 500 รูป 
 • 7. ปูติคัตตติสสเถรวัตถุ เรื่องพระติสสเถระผู้มีร่างกายเน่าเปื่อย 
 • 8. นันทโคปาลกวัตถุ เรื่องนายนันทะผู้เลี้ยงโค 
 • 9. โสเรยยวัตถุ เรื่องพระโสเรยยเถระ 
 • 4. ปุปผวรรค หมวดว่าด้วยดอกไม้ 
 • 1. ปัญจสตภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุ 500 รูป 
 • 2. มรีจิกัมมัฏฐานิกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน 
 • 3. วิฑูฑภวัตถุ เรื่องเจ้าชายวิฑูฑภะ 
 • 4. ปติปูชิกาวัตถุ เรื่องนางปติปูชิกา 
 • 5. มัจฉริโกสิยเสฏฐิวัตถุ เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้ตระหนี่ 
 • 6. ปาฏิกาชีวกวัตถุ เรื่องอาชีวกชื่อปาฏิกะ 
 • 7. ฉัตตปาณิอุปาสกวัตถุ เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก 
 • 8. วิสาขาวัตถุ เรื่องนางวิสาขา 
 • 9. อานันทเถรวัตถุ เรื่องพระอานนทเถระ 
 • 10. มหากัสสปเถรวัตถุ เรื่องพระมหากัสสปเถระ 
 • 11. โคธิกเถรวัตถุ เรื่องพระโคธิกเถระ 
 • 12. ครหทินนวัตถุ เรื่องนายครหทินน์ 
 • 5. พาลวรรค หมวดว่าด้วยคนพาล 
 • 1. อัญญตรปุริสวัตถุ เรื่องชายคนใดคนหนึ่ง 
 • 2. มหากัสสปสัทธิวิหาริกวัตถุ เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ 
 • 3. อานันทเสฏฐิวัตถุ เรื่องอานันทเศรษฐี 
 • 4. คัณฐิเภทกโจรวัตถุ เรื่องโจรผู้ทำลายปม 
 • 5. อุทายิเถรวัตถุ เรื่องพระอุทายีเถระ 
 • 6. ปาเฐยยกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา 
 • 7. สุปปพุทธกุฏฐิวัตถุ เรื่องนายสุปปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อน 
 • 8. กัสสกวัตถุ เรื่องชาวนา 
 • 9. สุมนมาลาการวัตถุ เรื่องช่างดอกไม้ชื่อสุมนะ 
 • 10. อุปปลวัณณาเถรีวัตถุ เรื่องพระอุบลวัณณาเถรี 
 • 11. ชัมพุกาชีวกวัตถุ เรื่องอาชีวกชื่อชัมพุกะ 
 • 12. อหิเปตวัตถุ เรื่องเปรตผู้มีรูปร่างเหมือนงู 
 • 13. สัฏฐิกูฏเปตวัตถุ เรื่องเปรตถูกฆ้อนต่อยศีรษะ 
 • 14. สุธัมมเถรวัตถุ เรื่องพระสุธัมมเถระ 
 • 15 วนวาสีติสสเถรวัตถุ เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ 
 • 6. ปัณฑิตวรรค หมวดว่าด้วยบัณฑิต 
 • 1. ราธเถรวัตถุ เรื่องพระราธเถระ 
 • 2. อัสสชิปุนัพพสุกวัตถุ เรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ 
 • 3. ฉันนเถรวัตถุ เรื่องพระฉันนเถระ 
 • 4. มหากัปปินเถรวัตถุ เรื่องพระมหากัปปินเถระ 
 • 5. ปัณฑิตสามเณรวัตถุ เรื่องบัณฑิตสามเณร 
 • 6. ลกุณฑกภัททิยเถรวัตถุ เรื่องพระลกุณฑกภัททิยเถระ 
 • 7. กาณมาตาวัตถุ เรื่องมารดาของนางกาณา 
 • 8. ปัญจสตภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุ 500 รูป 
 • 9. ธัมมิกเถรวัตถุ เรื่องพระธัมมิกเถระ 
 • 10. ธัมมัสสวนวัตถุ เรื่องการฟังธรรม 
 • 11. ปัญจสตอาคันตุกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุอาคันตุกะ 500 รูป 
 • 7. อรหันตวรรค หมวดว่าด้วยพระอรหันต์ 
 • 1. ชีวกวัตถุ เรื่องหมอชีวก 
 • 2. มหากัสสปเถรวัตถุ เรื่องพระมหากัสสปเถระ 
 • 3. เพฬัฏฐสีสเถรวัตถุ เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ 
 • 4. อนุรุทธเถรวัตถุ เรื่องพระอนุรุทธเถระ 
 • 5. มหากัจจายนเถรวัตถุ เรื่องพระมหากัจจายนเถระ 
 • 6. สารีปุตตเถรวัตถุ เรื่องพระสารีบุตรเถระ 
 • 7. โกสัมพีวาสีติสสเถรสามเณรวัตถุ เรื่องสามเณรของพระติสสเถระชาวเมืองโกสัมพี 
 • 8. สารีปุตตเถรวัตถุ เรื่องพระสารีบุตรเถระ 
 • 9. ขทิรวนิยเรวตเถรวัตถุ เรื่องพระเรวตเถระผู้อยู่ในป่าไม้ตะเคียน 
 • 10. อัญญตริตถีวัตถุ เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง 
 • 8. สหัสสวรรค หมวดว่าด้วยหนึ่งในร้อยในพัน 
 • 1. ตัมพทาฐิกโจรฆาตกวัตถุ เรื่องเพชฌฆาตโจรเคราแดง 
 • 2. พาหิยทารุจีริยเถรวัตถุ เรื่องพระพาหิยทารุจีริยเถระ 
 • 3. กุณฑลเกสีเถรีวัตถุ เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี 
 • 4. อนัตถปุจฉกพราหมณวัตถุ เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์ 
 • 5. สารีปุตตเถรมาตุลพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ 
 • 6. สารีปุตตเถรภาคิเนยยวัตถุ เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ 
 • 7. สารีปุตตเถรสหายกพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนของพระสารีบุตรเถระ 
 • 8. อายุวัฑฒนกุมารวัตถุ เรื่องอายุวัฒนกุมาร 
 • 9. สังกิจจสามเณรวัตถุ เรื่องสังกิจจสามเณร 
 • 10. ขาณุโกณฑัญญเถรวัตถุ เรื่องพระขาณุโกณฑัญญเถระ 
 • 11. สัปปทาสเถรวัตถุ เรื่องพระสัปปทาสเถระ 
 • 12. ปฏาจาราเถรีวัตถุ เรื่องพระปฏาจาราเถรี 
 • 13. กิสาโคตมีวัตถุ เรื่องนางกิสาโคตมี 
 • 14. พหุปุตติกาเถรีวัตถุ เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน