พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 28

เล่ม 31 ส่วน 28

  • 1. ธัมมจักกัปปวัตตนวาร (ต่อ) วาระว่าด้วยการประกาศธรรมจักร 
  • 2. สติปัฏฐานวาร วาระว่าด้วยสติปัฏฐาน 
  • 3. อิทธิปาทวาร วาระว่าด้วยอิทธิบาท 
  • 4. สัตตโพธิสัตตวาร วาระว่าด้วยพระโพธิสัตว์ 7 พระองค์ 
  • 5. อภิญญาทิวาร วาระว่าด้วยอภิญญาเป็นต้น 
  • 6. ขันธาทิวาร วาระว่าด้วยขันธ์เป็นต้น 
  • 7. สัจจวาร วาระว่าด้วยสัจจะ 
  • 8. ปฏิสัมภิทาวาร วาระว่าด้วยปฏิสัมภิทา 
  • 9. ฉพุทธธัมมวาร วาระว่าด้วยพุทธธรรม 6 ประการ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน