พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 17

เล่ม 33 ส่วน 17

  • 6. นฬมาลิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิกาเถรี 
  • 7. มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน