พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 32

เล่ม 19 ส่วน 32

 • 4. ปฐมมหัทธนสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นผู้มีทรัพย์มาก สูตรที่ 1
 • 5. ทุติยมหัทธรสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นผู้มีทรัพย์มาก สูตรที่ 2
 • 6. สุทธกสูตร ว่าด้วยองค์คุณล้วนของพระโสดาบัน
 • 7. นันทิยสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะ
 • 8. ภัททิยสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าภัททิยะ
 • 9. มหานามสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ
 • 10. อังคสูตร ว่าด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดา
 • 6. สัปปัญญวรรค หมวดว่าด้วยผู้มีปัญญา
 • 1. สคาถกสูตร ว่าด้วยตรัสองค์คุณของพระโสดาบันที่มีคาถา
 • 2. วัสสังวุตถสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในกรุงสาวัตถี
 • 3. ธัมมทินนสูตร ว่าด้วยธัมมทินนอุบาสก
 • 4. คิลานสูตร ว่าด้วยอุบาสกป่วย 
 • 5. โสตาปัตติผลสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล
 • 6. สกทาคามิผลสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล
 • 7. อนาคามิผลสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล
 • 8. อรหัตตผลสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผล
 • 9. ปัญญาปฏิลาภสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญา
 • 10. ปัญญาวุฑฒิสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา
 • 11. ปัญญาเวปุลลสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญา
 • 7. มหาปัญญวรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามาก
 • 1. มหาปัญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามาก
 • 2. ปุถุปัญญาสูร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาแน่น
 • 3. วิปุลปัญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาไพบูลย์
 • 4. คัมภีรปัญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาลึกซึ้ง
 • 5. อัปปมัตตปัญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาหาประมาทมิได้
 • 6. ภูริปัญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาดุจแผ่นดิน
 • 7. ปัญญาพาหุลสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาหลากหลาย
 • 8. สีฆปัญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาเร็ว
 • 9. ลหุปัญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาฉับพลัน
 • 10. หาสปัญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาร่าเริง
 • 11. ชวนปัญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาแล่นไป
 • 12. ติกขปัญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญากล้า
 • 13. นิพเพธิกปัญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาชำแรกกิเลส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน