พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 23

เล่ม 39 ส่วน 23

  • 5. ปัจจุปปันนาคตวาร 
  • อนุโลมบุคคล  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน