พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 21

เล่ม 24 ส่วน 21

 • 9. กรชกายสูตร  ว่าด้วยบาปกรรมที่กรชกายเคยทำ
 • 10. อธัมมจริยาสูตร  ว่าด้วยความประพฤติอธรรม
 • 2. สามัญญวรรค  หมวดว่าด้วยธรรมทั่วไป 
 • ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรก 10 ประการ
 • ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์ 10 ประการ
 • ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรก 20 ประการ
 • ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์ 20 ประการ
 • ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรก 30 ประการ
 • ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์ 30 ประการ
 • ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในนรก 40 ประการ
 • ธรรมที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์ 40 ประการ
 • ธรรมที่ให้ถูกกำจัด และที่ไม่ให้ถูกกำจัด
 • ธรรมที่ให้เกิดในอบาย และที่ให้เกิดในสวรรค์
 • ธรรมที่ให้ทราบว่าเป็นพาล  และที่ให้ทราบว่าเป็นบัณฑิต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน