พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 2

เล่ม 33 ส่วน 2

 • 43. สกิงสัมมัชชกวรรค หมวดว่าด้วยพระสกิงสัมมัชชกะ เป็นต้น 
 • 1. สกิงสัมมัชชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสกิงสัมมัชชกเถระ 
 • 2. เอกทุสสทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทุสสทายกเถระ 
 • 3. เอกาสนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนทายกเถระ 
 • 4. สัตตกทัมพปุบผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตกทัมพปุบผิยเถระ 
 • 5. โกรัณฑปุบผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุบผิยเถระ 
 • 6. ฆฎมัณฑทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระฆฎมัณฑทายกเถระ 
 • 7. เอกธัมมัสสวนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกธัมมสวนิยเถระ 
 • 8. สุจินติตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุจินติตเถระ 
 • 9. โสณณกิงกณิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโสณณกิงกณิยเถระ 
 • 10. โสวัณณโกนตริกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโสวัณณโกนตริกเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน