พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 17

เล่ม 35 ส่วน 17

 • 7. สติปัฏฐานวิภังค์ 
 • 1. สุตตันตภาชนีย์ 
 • 1. กายานุปัสสนานิทเทส 
 • เห็นกายในกายภายในตน
 • เห็นกายในกายภายนอกตน
 • เห็นกายในกายภายในตนและภายนอกตน
 • 2. เวทนานุปัสสนานิทเทส
 • เห็นเวทนาในเวทนาภายในตน
 • เห็นเวทนาในเวทนาภายนอกตน
 • เห็นเวทนาในเวทนาภายในและภายนอกตน
 • 3. จิตตานุปัสสนานิทเทส
 • เห็นจิตในจิตภายในตน 
 • เห็นจิตในจิตภานนอกตน
 • เห็นจิตในจิตภายในตนและภานนอกตน 
 • 4. ธัมมานุปัสสนานิทเทส
 • เห็นธรรมในธรรมภายในตน
 • นีวรณปัพพะ 
 • โพชฌังคปัพพะ 
 • เห็นธรรมในธรรมภายในตนและภายนอกตน
 • นีวรณปัพพะ 
 • โพชฌังคปัพพะ
 • 2. อภิธรรมภาชนีย์ 
 • สติปัฏฐานอุทเทส
 • สติปัฏฐานนิทเทส 
 • กายานุปัสสนา 
 • เวทนานุปัสสนา 
 • จิตตานุปัสสนา 
 • ธัมมานุปัสสนา
 • สติปัฏฐานธรรม
 • สติปัฏฐานอุทเทส
 • สติปัฏฐานนิทเทส 
 • กายานุปัสสนา 
 • เวทนานุปัสสนา 
 • จิตตานุปัสสนา 
 • ธัมมานุปัสสนา
 • สติปัฏฐานธรรม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน