พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 23

เล่ม 12 ส่วน 23

 • ธรรมเครื่องอยู่อย่างผาสุก 
 • เทวดาสรรเสริญพระเถระทั้ง 3 รูป  
 • การปฏิบัติดีของพระสงฆ์เป็นประโยชน์แก่มหาชน  
 • 2. มหาโคสิงคสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในโคสิงคสาลวัน สูตรใหญ่   
 • ป่างามด้วยภิกษุมีคุณสมบัติเช่นไร 
 • ทรรศนะของพระอานนท์ 
 • ทรรศนะของพระเรวตะ 
 • ทรรศนะของพระอนุรุทธะ 
 • ทรรศนะของพระมหากัสสปะ 
 • ทรรศนะของพระมหาโมคคัลลานะ 
 • ทรรศนะของพระสารีบุตร  
 • ทรงรับรองทรรศนะของพระเถระทั้งหมด

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน