พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 9

เล่ม 35 ส่วน 9

 • 6-8. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา 
 • 9. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
 • 10. มหันตรทุกวิสัชนา
 • 11. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา 
 • 12. กิเลสโคจฉกวิสัชนา 
 • 13. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 
 • 4. สัจจวิภังค์ 
 • 1. สุตตันตภาชนีย์ 
 • 1. ทุกขสัจ 
 • 2. สมุทยสัจ 
 • 3. นิโรธสัจ 
 • 4. มัคคสัจ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน