พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 20

เล่ม 22 ส่วน 20

 • 10. ปุคคลัปปสาทสูตร ว่าด้วยความเลื่อมใสเฉพาะบุคคล
 • 6. อุปสัมปทาวรรค หมวดว่าด้วยการอุปสมบท
 • 1. อุปสัมปาเทตัพพสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบท
 • 2. นิสสยสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสสัย
 • 3. สามเณรสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปัฏฐาก
 • 4. ปัญจมัจฉริยสูตร ว่าด้วยความตระหนี่ 5 ประการ
 • 5. มัจฉริยปหานสูตร ว่าด้วยการละความตระหนี่
 • 6. ปฐมฌานสูตร ว่าด้วยปฐมฌาน
 • 7-13. ทุติยฌานสุตตาทิสัตตกะ ว่าด้วยสูตร 7 สูตร มีทุติยฌานสูตร เป็นต้น
 • 14. อปรปฐมฌานสูตร ว่าด้วยปฐมฌาน อีกนัยหนึ่ง
 • 15-21. อปรทุติยฌานสุตตาทิ ว่าด้วยทุติยฌานสูตรเป็นต้น อีกนัยหนึ่ง
 • 1. สัมมุติเปยยาล
 • 1. ภัตตุทเทสกสูตร ว่าด้วยภิกษุภัตตุทเทสกะ
 • 2-14. เสนาสนปัญญาปกสุตตาทิ ว่าด้วยภิกษุเสนาสนปัญญาปกะ1 เป็นต้น
 • 2. สิกขาปทเปยยาล
 • 1. ภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุ
 • 2-7. ภิกขุนีสุตตาทิ ว่าด้วยภิกษุณี เป็นต้น
 • 8. อาชีวกสูตร ว่าด้วยอาชีวก
 • 9-17. นิคัณฐสุตตาทิ ว่าด้วยนิครนถ์ เป็นต้น
 • 3. ราคเปยยาล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน