พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 15

เล่ม 32 ส่วน 15

 • 19. กุฏชปุปผิยวรรค หมวดว่าด้วยพระกุฏชปุปผิยะ เป็นต้น 
 • 1. กุฏชปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏชปุปผิยเถระ 
 • 2. พันธุชีวกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระพันธุชีวกเถระ 
 • 3. โกฏุมพริยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโกฏุมพริยเถระ 
 • 4. ปัญจหัตถิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจหัตถิยเถระ 
 • 5. อิสิมุคคทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอิสิมุคคทายกเถระ 
 • 6. โพธิอุปัฏฐายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิอุปัฏฐายกเถระ  
 • 7. เอกจินติกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกจินติกเถระ 
 • 8. ติกัณณิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติกัณณิปุปผิยเถระ   
 • 9. เอกจาริยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกจาริยเถระ 
 • 10. ติวัณฏิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติวัณฏิปุปผิยเถระ 
 • 20. ตมาลปุปผิยวรรค หมวดว่าด้วยพระตมาลปุปผิยะ เป็นต้น 
 • 1. ตมาลปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตมาลปุปผิยเถระ 
 • 2. ติณสันถารทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติณสันถารทายกเถระ 
 • 3. ขัณฑผุลลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระขัณฑผุลลิยเถระ 
 • 4. อโสกปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอโสกปูชกเถระ 
 • 5. อังโกลกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอังโกลกเถระ 
 • 6. กิสลยปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกิสลยปูชกเถระ 
 • 7. ตินทุกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตินทุกทายกเถระ 
 • 8. คิริเนลมุฏฐิปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคิริเนลมุฏฐิปูชกเถระ 
 • 9. ติกัณฑิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติกัณฑิปุปผิยเถระ 
 • 10. ยูถิกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระยูถิกปุปผิยเถระ 
 • 21. กณิการปุปผิยวรรค หมวดว่าด้วยพระกณิการปุปผิยะ เป็นต้น 
 • 1. กณิการปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการปุปผิยเถระ 
 • 2. มิเนลปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมิเนลปุปผิยเถระ 
 • 3. กิงกณิกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกิงกณิกปุปผิยเถระ 
 • 4. ตรณิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ 
 • 5. นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนิคคุณฑิปุปผิยเถระ 
 • 6. อุทกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกทายกเถระ 
 • 7. สลฬมาลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬมาลิยเถระ 
 • 8. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ 
 • 9. อาธารทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอาธารทายกเถระ 
 • 10. ปาปนิวาริยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปาปนิวาริยเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน