พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 6

เล่ม 32 ส่วน 6

 • 3. ติสรณคมนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติสรณคมนิยเถระ 
 • 4. ปัญจสีลสมาทานิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจสีลสมาทานิยเถระ 
 • 5. อันนสังสาวกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอันนสังสาวกเถระ 
 • 6. ธูปทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระธูปทายกเถระ 
 • 7. ปุฬินปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินปูชกเถระ 
 • 8. อุตติยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุตติยเถระ 
 • 9. เอกัญชลิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิกเถระ 
 • 10. โขมทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโขมทายกเถระ 
 • 4. กุณฑธานวรรค หมวดว่าด้วยพระกุณฑธานะ เป็นต้น 
 • 1. กุณฑธานเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกุณฑธานเถระ 
 • 2. สาคตเถราปทาน  ประวัติในอดีตชาติของพระสาคตเถระ 
 • 3. มหากัจจายนเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมหากัจจายนเถระ 
 • 4. กาฬุทายีเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกาฬุทายีเถระ 
 • 5. โมฆราชเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโมฆราชเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน