พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 3

เล่ม 9 ส่วน 3

 • มูลเหตุที่ 2    
 • สรุปอธิจจสมุปปันนวาทะ     
 • สรุปปุพพันตกับปปิกวาทะ 18     
 • อปรันตกัปปิกวาทะ 44     
 • สัญญีวาทะ 16     
 • สรุปสัญญีวาทะ 16     
 • อสัญญีวาทะ 8     
 • เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ 8     
 • อุจเฉทวาทะ 7    
 • ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ 5     
 • สรุปทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ     
 • ว่าด้วยการบัญญัติอัตตาและโลกเพราะความแส่หาดิ้นรนของคนมีตัณหา     
 • ว่าด้วยการบัญญัติอัตตาและโลกเพราะผัสสะเป็นเหตุ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน