พระไตรปิฎก เล่ม 36 ส่วน 5

เล่ม 36 ส่วน 5

 • 10. ทสมนัย 
 • 10. วิปปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
 • 1. ติกะ 
 • 2. ทุกะ 
 • รวมบทธรรมที่ไม่ได้ในทสมนัย 123 บท
 • 11. เอกาทสมนัย 
 • 11. สังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส 
 • รวมบทธรรมในเอกาทสมนัย 69 บท
 • 12. ทวาทสมนัย 
 • 12. สัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
 • รวมบทธรรมในทวาทสมนัย 120 บท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน