พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 24

เล่ม 38 ส่วน 24

  • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร   
  • 6. อตีตานาคตวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน