พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 22

เล่ม 24 ส่วน 22

  • ราคเปยยาล
  • เอกาทสกนิบาต
  • 1. นิสสยวรรค หมวดว่าด้วยนิสสัย
  • 1. กิมัตถิยสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับผลแห่งศีล
  • 2. เจตนากรณียสูตร ว่าด้วยกรรมที่ไม่ควรทำด้วยความตั้งใจ
  • 3. ปฐมอุปนิสาสูตร ว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ 1
  • 4. ทุติยอุปนิสาสูตร ว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ 2
  • 5. ตติยอุปนิสาสูตร ว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ 3
  • 6. พยสนสูตร ว่าด้วยความพินาศ
  • 7. ปฐมสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา สูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน