พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 14

เล่ม 43 ส่วน 14

  • 3. ปัจจยวาร    
  • 1. ปัจจยานุโลม  
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม      
  • 5. สังสัฏฐวาร    
  • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น   
  • 7. ปัญหาวาร    
  • 1. ปัจจยานุโลม   

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน