พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 31

เล่ม 19 ส่วน 31

 • 10. นันทกลิจฉวิสูตร ว่าด้วยมหาอำมาตย์ของเจ้าลิจฉวี ชื่อ นันทกะ
 • 4. ปุญญาภิสันทวรรค หมวดว่าด้วยห้วงบุญกุศล
 • 1. ปฐมปุญญาภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยปุญญาภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ 2
 • 3. ตติยปุญญาภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ 3
 • 4. ปฐมเทวปทสูตร ว่าด้วยเทวบท สูตรที่ 1
 • 5. ทุติยเทวปทสูตร ว่าด้วยเทวบท สูตรที่ 2
 • 6. เทวสภาคสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมมาสู่เทวสภา
 • 7. มหานามสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ
 • 8. วัสสสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยฝนตก
 • 9. กาฬิโคธสูตร ว่าด้วยพระนางสากิยานีพระนามว่ากาฬิโคธา
 • 10. นันทิยสักกสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะ
 • 5. สคาถกปุญญาภิสันทวรรค หมวดว่าด้วยห้วงบุญกุศลที่มีคาถาปน
 • 1. ปฐมอภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยอภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ 2
 • 3. ตติยอภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน