พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 2

เล่ม 21 ส่วน 2

 • 2. จรวรรค หมวดว่าด้วยอิริยาบถเดิน
 • 1. จรสูตร ว่าด้วยอิริยาบถเดิน
 • 2. สีลสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีศีล
 • 3. ปธานสูตร ว่าด้วยสัมมัปปธาน
 • 4. สังวรสูตร ว่าด้วยสังวรปธาน
 • 5. ปัญญัติสูตร ว่าด้วยการบัญญัติสิ่งที่เลิศ
 • 6. โสขุมมสูตร ว่าด้วยโสขุมมญาณ
 • 7. ปฐมอคติสูตร ว่าด้วยอคติ สูตรที่ 1 
 • 8. ทุติยอคติสูตร ว่าด้วยอคติ สูตรที่ 2
 • 9. ตติยอคติสูตร ว่าด้วยอคติ สูตรที่ 3
 • 10. ภัตตุทเทสกสูตร ว่าด้วยพระภัตตุทเทสกะเลวและดี
 • 3. อุรุเวลวรรค หมวดว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลา
 • 1. ปฐมอุรุเวลสูตร ว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลา สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยอุรุเวลสูตร ว่าด้วยพุทธกิจในตำบลอุรุเวลา สูตรที่ 2
 • 3. โลกสูตร ว่าด้วยโลก
 • 4. กาฬการามสูตร ว่าด้วยพุทธกิจในกาฬการาม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน