พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 21

เล่ม 14 ส่วน 21

  • 10. เทวฑูตสูตร ว่าด้วยเทวฑูต (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 4. วิภังควรรค หมวดว่าด้วยการจำแนกธรรม                                                                                                                                                                                                                                                              
  • 1. ภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยผู้มีราตรีเดียวเจริญ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 2. อานันทภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยพระอานนท์แสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน