พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 11

เล่ม 12 ส่วน 11

  • คุณ โทษ และการสลัดออกไปจากเวทนา  
  • 4. จูฬทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ สูตรเล็ก  
  • คุณแห่งกาม 
  • โทษแห่งกาม  
  • ลัทธิของนิครนถ์ 
  • บุคคลผู้อยู่เป็นสุข  
  • 5. อนุมานสูตร ว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่น   
  • ธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก 
  • ธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน