พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 22

เล่ม 10 ส่วน 22

  • นัตถิกวาทะ 
  • อุปมาด้วยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
  • อุปมาด้วยโจร
  • อุปมาด้วยบุรุษในหลุมอุจจาระ
  • อุปมาด้วยเทพชั้นดาวดึงส์
  • อุปมาด้วยคนตาบอดแต่กำเนิด

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน