พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 4

เล่ม 30 ส่วน 4

  • 2. ติสสเมตเตยยมาณวปัญหานิทเทส 
  • ว่าด้วยปัญหาของอชิตมาณพ
  • ว่าด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 เรียกว่าพรหมจรรย์
  • ว่าด้วยความยึดติด 2
  • 3.ปุณณกมาณวปัญหานิทเทส 
  • ว่าด้วยปัญหาของปุณณกมาณพ
  • ว่าด้วยกุศลมูลและอกุศลมูล 3
  • ว่าด้วยเทวดา
  • ว่าด้วยการถาม 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน