พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 12

เล่ม 10 ส่วน 12

 • การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
 • แจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 
 • บูชาพระบรมธาตุและสร้างพระสถูป 
 • 4. มหาสุทัสสนสูตร  
 • กุสาวดีราชธานี 
 • พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว 7 ประการ  
 • จักรแก้ว
 • ช้างแก้ว 
 • ม้าแก้ว
 • มณีแก้ว
 • นางแก้ว
 • คหบดีแก้ว
 • ปริณายกแก้ว
 • ทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ 4 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน