พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 19

เล่ม 31 ส่วน 19

  • (4) อธิฎฐานัฎฐนิทเทส แสดงสภาวะตั้งมั่น 
  • (5) ปริยาทานัฎฐนิทเทส แสดงสภาวะทำให้สิ้นไป
  • (6) ปติฎฐาปกัฎฐนิทเทส แสดงสภาวะให้ตั้งอยู่
  • 5. อินทริยสโมธาน ว่าด้วยการประชุมอินทรีย์ 
  • 5. วิโมกขกถา ว่าด้วยวิโมกข์ 
  • อุทเทส 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน