พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 4

เล่ม 13 ส่วน 4

  • 4. ทำบุญได้บาปด้วยเหตุ 5 ประการ  
  • 6. อุปาลิวาทสูตร ว่าด้วยวาทะของคหบดีชื่ออุบาลี   
  • 1. เปรียบเทียบทัณฑะ 3 กับกรรม 3 
  • 2. อุบาลีอาสาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้า 
  • 3. พระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามปัญหา  
  • 4. อุบาลีคหบดีแสดงตนเป็นอุบาสก  
  • 5. อุบาลีคหบดีบรรลุธรรม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน