พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 12

เล่ม 34 ส่วน 12

 • ติกมาติกา 
 • รวมรูปหมวดละ 3
 • ปกิณณกติกะ
 • อัชฌัตติกอุปาทาติกะ
 • อัชฌัตติกอุปาทินนติกะ
 • อัชฌัตติกอุปาทินนุปาทานิยติกะ
 • อัชฌัตติกอนิทัสสนติกะ
 • อัชฌัตติกสัปปฏิฆติกะ
 • อัชฌัตติกอินทริยติกะ
 • อัชฌัตติกมหาภูตติกะ
 • อัชฌัตติกนวิญญัตติติกะ
 • อัชฌัตติกนจิตตสมุฏฐานติกะ
 • อัชฌัตติกนจิตตสหภูติกะ
 • อัชฌัตติกนจิตตานุปริวัตติติกะ
 • อัชฌัตติกโอฬาริกติกะ
 • อัชฌัตติกสันติเกติกะ
 • วัตถุติกะ
 • พาหิรจักขุสัมผัสสนวัตถุติกะ
 • พาหิรจักขุสัมผัสสชาเวทนายนวัตถุติกะ
 • พาหิรโสตสัมผัสสัสสนวัตถุติกาทิติกะ
 • พาหิรกายสัมผัสสชาเวทนายนวัตถุกาทิติกะ
 • อารัมมณติกะ
 • อัชฌัตติกจักขุสัมผัสสัสสนารัมมณติกะ
 • อัชฌัตติกจักขุสัมผัสสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะ
 • อัชฌัตติกโสตสัมผัสสัสสนารัมมณติกาทิติกะ 
 • อัชฌัตติกกายสัมผัสสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะ
 • อายตนติกะ
 • พาหิรนจักขายตนติกะ
 • พาหิรนโสตายตนาทิติกะ 
 • อัชฌัติติกนรูปายตนติกะ 
 • อัชฌัติติกนสัททายตนติกาทิติกะ
 • ธาตุติกะ
 • พาหิรนจักขุธาตุติกะ
 • พาหิรนโสตธาตุติกาทิติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปธาตุติกะ
 • อัชฌัติติกนสัททธาตุติกาทิติกะ
 • อินทริยติกะ
 • พาหิรนจักขุทริยติกะ
 • พาหิรนโสตินทริยกาทิติกะ
 • อัชฌัตติกนอิตถินทริยติกะ
 • อัชฌัตติกนปุริสินทริยติกะ
 • อัชฌัตติกนชีวิตินทริยติกะ
 • สุขุมรูปติกะ 
 • อัชฌัตติกนกายวิญญัตติติกะ 
 • อัชฌัตติกนวจีวิญญัตติติกะ
 • อัชฌัตติกนอากสธาตุติกะ
 • อัชฌัตติกนอาโปธาตุติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปัสสลหุตาติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปัสสมุทุตาติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปัสสกัมมัญญตาติกะ 
 • อัชฌัตติกนรูปัสสอุปจยติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปัสสสันตติติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปัสสชรตาติกะ
 • อัชฌัตติกนรูปัสสอนิจจตาติกะอัชฌัตติกนกวฬิงการาหารติกะ
 • จตุกกมาติกา 
 • รวมรูปหมวดละ 4
 • อุปาทาอุปาทินนจตุกกะ
 • อุปาทาอุปาทินนุปาทานิยจตุกกะ
 • อุปาทาสัปปฏิฆจตุกกะ
 • อุปาทาโอฬาริกจตุกกะ
 • อุปาทาทูเรจตุกกะ
 • อุปาทินนสนิทัสสนจตุกกะ
 • อุปาทินนสัปปฏิฆจตุกกะ 
 • อุปาทินนมหาภูตจตุกกะ 
 • อุปาทินนโอฬาริกจตุกกะ
 • อุปาทินนทูเรจตุกกะ
 • อุปาทินนุปาทานิยสนิทัสสนจตุกกะ
 • อุปาทินนุปาทานิยสัปปฏิฆจตุกกะ
 • อุปาทินนุปาทานิยมหาภูตจตุกกะ
 • อุปาทินนุปาทานิยโอฬาริกจตุกกะ
 • อุปาทินนุปาทานิยทูเรจตุกกะ
 • สัปปฏิฆอินทริยจตุกกะ
 • สัปปฏิฑมหาภูตจตุกกะ
 • อินทริยโอฬาริกจตุกกะ
 • อินทริยทูเรจตุกกะ
 • มหาภูตโอฬาริกจตุกกะ 
 • มหาภูตทูเรจตุกกะ
 • ทิฏฐาทิจตุกกะ
 • ปัจจกมาติกา 
 • รวมรูปหมวดละ 5
 • ฉักกมาติกา 
 • รวมรูปหมวดละ 6
 • สัตตกมาติกา 
 • รวมรูปหมวดละ 7
 • อัฏฐกมาติกา 
 • รวมรูปหมวดละ 8
 • นวกมาติกา  
 • รวมรูปหมวดละ 9
 • ทสกมาติกา 
 • รวมรูปหมวดละ 10
 • เอกาทสกมาติกา 
 • รวมรูปหมวดละ 11
 • รูปวิภัตติ 
 • เอกกนิทเทส 
 • ทุกนิทเทส 
 • ปกิณณกทุกะ   
 • อุปาทาภาชนีย์  
 • จักขายตนะ 
 • โสตายตนะ 
 • ฆานายตนะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน