พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 9

เล่ม 40 ส่วน 9

  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ (ต่อ)
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน