พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 18

เล่ม 31 ส่วน 18

  • (2) จริยวาร (ต่อ) วาระว่าด้วยความประพฤติ 
  • 4. จตุตถสุตตันตนิทเทส แสดงสูตรที่ 4 
  • (1) อาธิปเตยยัฎฐนิทเทส แสดงสภาวะเป็นใหญ่
  • (2) อาทิวิโสธนัฎฐนิทเทส แสดงสภาวะเครื่องชำระศิลที่เป็นเบื้องต้นให้หมดจด
  • (3) อธิมัตตัฎฐนิทเทส แสดงสภาวะมีประมาณยิ่ง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน